บันทึกรายละเอียดผู้ใช้งาน usr0102an.php  

Username : แนะนำ ชื่อภาษาอังกฤษ สั้นสั้น
หมายเลขบัตรประชาชน : ตัวเลข 13 หลัก
หมายเลขบัญชีธนาคารที่รับเงินจากคลัง : ตัวเลข

Password :
ยืนยัน Password :